Dansk English

Forretnings-og handels-betingelser for virksomheder, foreninger og offentlige institutioner

Version 1.00. Gældende fra 26 Januar 2010.

Termer:
    Sælger : Plan24x7 ApS
    Køber/Kunde : Din virksomhed

§1. Handelsbegrænsninger

§1.1 Vi samhandler - via vores webshop - kun med registrerede virksomheder, foreninger og offentlige institutioner. Hvis du er privat kunde, da kan vi desværre ikke sælge dig ydelser via webshoppen - du kan dog sagtens købe vores produkter ved at kontakte os via telefon/email.

§2. Priser

§2.1 Alle priser i webshoppen vises inklusiv moms med mindre andet er eksplicit nævnt. Priserne indeholder ikke gebyrer, afgifter eller evt. leveringsomkostninger. Prisen på disse bliver oplyst før indgåelse af handel, således at der stadig er mulighed for at afbryde et køb.

§2.2 Priser på abonnementsydelser kan ændres med 3 måneders varsel. Kunder med eksisterende abonnement kan indenfor denne periode vælge at opsige deres abonnement uden ekstra omkostninger.

§3. Betaling

§3.1 Der betales forud ved køb af en ydelse/produkt. Betaling kan foregå via en eller flere betalingsformer som sælger tilbyder (fx. bankoverførsel, betalingskort).

§3.2 Betalingsfristen er 14 dage netto med mindre andet er specifikt aftalt.

§3.3 Betaler køber ikke indenfor betalingsfristen, påløber der uden varsel morarenter fra forfaldsdatoen på 1.5 % per måned. Fjorten dage efter overskridelse af betalingsfristen vil sælger sende første rykker, hvor beløbet udgør det skyldige beløb plus rykkergebyr på 100 DKK. Anden rykker følger 14 dage efter.

§3.4 Såfremt køber misvedligeholder betaling for abonnementsydelser i form af leje af software på sælgers servere, da forbeholder sælger sig ret til at lukke for adgang til kundens installation.

§3.5 Sælger gemmer på intet tidspunkt købers kortdata i forbindelse med kreditkortkøb. Dette varetages af sikkerhedsgodkendt tredjepart.

§4. Leje af software på vores servere, fx. af planlægningssystem (abonnementsbetingelser)

§4.1 Indgåelse af aftale om abonnement på leje af software.

§4.1.1 Køber indgår abonnement på leje af software ved tilmelding via tilmeldelsesblanket på signup.plan24x7.com eller www.plan24x7.com. Abonnementet træder først i kraft efter en gratis prøveperiode på 14 dage, og efter at køber har tilkendegivet at man fortsat ønsker at anvende produktet. Køber er forpligtiget til efter prøveperioden, at tilkendegive om man vil indgå abonnement indenfor 14 dage ved at besvare sælgers henvendelser herom. Såfremt køber ikke tilbagemelder på en sådan henvendelse lukkes købers adgang til softwaren uden øvrig varsel.

§4.2 Købers forpligtigelser.

§4.2.1 Køber er forpligtiget til at meddele sælger om ændringer vedrørende købers adresse og email.

§4.2.2 Køber skal sikre at deres brug af produktet, særligt ved leje af webshop, lever op til lovgivningen.

§4.2.3 Ved anvendelse af modul til internetbetaling er kunden forpligtiget til at leve op til kortindløsers krav hertil. Sælger kan ikke gøres ansvarlig i relation til forhold knyttet til internetbetaling.

§4.3 Ejendomsret på lejet software.

§4.3.1 Plan24x7 har den fulde ophavsret på softwaren, grafik og tilhørende dokumentation. Dette gælder ligeledes for tilretninger der laves på opfordring af den enkelte kunde.

§4.3.2 Ved indgåelse af abonnement får køber brugsret til de softwaremoduler, man har valgt at indgå abonnement på.

§4.4 Ændringer i abonnementets omfang kan ske automatisk.

§4.4.1 Køber skal være opmærksom på, at prisen på abonnementet afhænger af forskellige faktorer, og kan ændres af køber selv ved brug af softwaren. Fx. kan kunden tilvælge funktionalitet i form af moduler, eller man kan oprette flere ressourcer end der er til rådighed indenfor den prisgruppe man er tildelt. I tilfælde af sådanne tilvalg reguleres abonnementsprisen automatisk.

§4.5 Ansvar & ansvarsbegrænsning

§4.5.1 Køber påtager sig at holde sælger fri for ethvert erstatningskrav som følge af kundens anvendelse af produktet i forhold til tredjepart (fx. kunder til købers egen webshop).

§4.5.2 Sælger er alene ansvarlig for drift af softwareløsningen, og hermed kun for eventuelle driftsforstyrrelser, som følge af grov uagtsomhed fra sælgers side af. Sælgers erstatningsansvar er begrænset beløbsmæssigt til maksimalt een abonnementsperiode på 3 måneder. Driftsforstyrrelsen skal vare over 24 timer før kunden kan gøre krav på erstatning via fradrag i næste abonnementsafregning.

§4.5.3 Når softwaren er integreret med tredje part's løsninger såsom fx. internetbetaling, da kan sælger ikke gøres ansvarlig for driftforstyrrelser, forsinkelser og mangler som følge af tredje part.

§4.5.4 Sælger er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for købers drifts-, tids-, avance- eller øvrige tab.

§4.6 Fakturering af abonnement

§4.6.1 Fakturering af grund-abonnement sker via kvartalsvis forudbetaling.

§4.6.2 Ved anvendelse af modul til internetbetaling vil der ud over §4.6.1 være tale om at kunden faktureres transaktionsomkostninger kvartalsvis bagud.

§4.7 Opsigelse & ophør af abonnement

§4.7.1 Køber kan opsige abonnementet skriftligt seneste 14 dage før næste abonnementsperiode (kvartal). For internetbetalingsmodulet er der dog 3 måneders opsigelse pga. underleverandør.

§4.7.2 Sælger kan uden varsel opsige købers abonnement ved fx. a) brud på nærværende forretningsbetingelser, b) misvedligeholdelse af betaling af abonnement, c) såfremt køber handler i strid med lovgivningen, d) ved grov tilsidesættelse af etiske forhold.

§5. Returret/fortrydelse af køb

§5.1 Der ydes ikke returret på køb af ydelser/produkter, med undtagelse af ydelser som beskrevet i §5.2.

§5.2 Ved køb af tids- og stedbestemte ydelser som fx. kurser, da har vi fuld forståelse for at planer kan gå hen og ændre sig. Du har derfor mulighed for at fortryde sålænge du giver os skriftlig besked (fx. per email) seneste 7 dage før fx. kursets start. Dette gælder ikke for leje af software som beskrevet i §4.

§6. Ansvarsbegrænsning

§6.1 Erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for en ydelse.

§7. Reklamation over køb af fysiske produkter

§7.1 Køber er forpligtiget til straks at give besked såfremt køber mener et fysisk produkt er leveret med mangler. Såfremt køberen ikke reklamerer straks, da kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

§7.2 Sælger kan frit vælge mellem (1) at afhjælpe manglen, (2) eller levere et tilsvarende nyt produkt. Køber forpligtiger sig til umiddelbart efter reklamationen for egen købers regning og risiko, at returnere varen til sælger i original emballage.

§8. Lovgivning og retslige tvister

§8.1 Eventuelle retslige tvister afgøres efter dansk lovgivning.

§8.2 Sælger forpligtiger sig til løbende at tilrette vores handelsbetingelser til gældende dansk lovgivning.

§9. Ændring af forretnings- og handelsbetingelser.

Ved væsentlige ændringer af vores forretnings- og handelsbetingelser varsler vi kunder med abonnement i henhold til §4 hos os senest 1 måned før ændringen træder i kraft.